Заповеди на Кмета

back

Заповед № 2772/10.11.2017 г. относно отчуждаване част от поземлен имот пл. № 183, частна собственост, попадаща в улица с о.т.о.т. 192а-192в в квартал 27 по плана на село Звъничево.

3558