Заповеди на Кмета

back

Заповед 2539/18.10.2017 г. относно определяне границите на районите, в които през 2018 г. Общината ще организира сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци

3335