Заповеди на Кмета

back

Заповед № 22287/13.11.2020 г. относно отчуждаване на поземлен имот с идентификатор 55155.508.838 по КККР на град Пазарджи

1776