Заповеди на Кмета

back

Заповед № 2227/13.11.2020 г. относно отчуждаване на поземлен имот с идентификатор 55155.508.837 по КККР на град Пазарджик

2410