Заповеди на Кмета

back

Заповед № 1976 /06.10.2020 г. относно отчуждаване на поземлен имот с идентификатор 55155.10.385 по КККР на град Пазарджик

2437