Заповеди на Кмета

back

Заповед № 1975 /06.10.2020 г. относно отчуждаване на част от поземлен имот с идентификатор 55155.10.371 по КККР на град Пазарджик

2047