Заповеди на Кмета

back

З А П О В Е Д № 157/18.10.2021г. относно предложение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ VII-1092, УПИ VIII-1092, УПИ IX-1092 и УПИ X-1092 в кв.193 по действащия план на село Мало Конаре

1285