Tenders

back

Търг с тайно наддаване за за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на земеделска земя от общинския поземлен фонд /ОПФ/, с. Овчеполци, местност „Черковка” и местност „Черковка”

615