Tenders

back

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в кв. 32 по плана на с. Драгор.

2367

На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 168/08.09.2011 год., взето с Протокол № 11 на Общински съвет – Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

          За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в кв. 32 по плана на с. Драгор.

Списъкът на обявените за продажба имоти с началните им тръжни цени ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик на табло за обяви до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 21.10.2011 г. от 14.30 часа в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, зала “Архитектурен съвет”, ет.2.

До участие в търга се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица.

Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 19.09.2011 г. до 20.10.2011 г. на място, след заявка в Кметство Драгор.

Депозитна вноска в размер на 40% от обявената начална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 20.10.2011 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 17.10.2011 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% (един процент) върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120.00 (сто и двадесет) лева, съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Писмени предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 20.10.2011 г.

 

 

За справки: стая 605, 606, тел.(034) 402-357, 402-242