Tenders

back

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик.

2020

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 173/08.09.2011 год., взето с Протокол № 11 на Общински съвет - Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик.

Списъкът на обявените за продажба недвижими имоти – частна общинска собственост, с обявената начална тръжна цена, ще бъде изложен в сградата на Общината, на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 01.12.2011 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – зала „Архитектурен съвет”, етаж 2.

Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 31.10.2011 г. до 30.11.2011 г. на място, след заявка в общинска администрация Пазарджик.

Депозитна вноска в размер на 40% от обявената първоначална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 30.11.2011 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 25.11.2011 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120,00 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 30.11.2011 г.

 

За справки: стая 603, 605, 606, тел. (034) 402-286; 402-357, 402-242                

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

С П И С Ъ К
на недвижимите имоти - частна общинска собственост за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе на 01.12.2011 г. от 11.30 часа


гр.Пазарджик
        

1. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1769 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-13-57/31.08.2011 г. на Началника на СГКК - Пазарджик. Площ - 203 кв.м. (двеста и три кв.м.). Трайно предназначение на територията - урбанизирана. Начин на трайно ползване - за търговски обект, комплекс. Административен адрес – гр. Пазарджик, ул. "Луда Яна". Имотът е актуван с АОС № 2569/02.09.2011 г. По ПРЗ на имота, одобрен със Заповед №159 от 05.08.2011 год. на Кмета на Община Пазарджик съставлява УПИ ХV - 7593, търговия и услуги, в кв. 1420, с начална тръжна цена – 18 270 лева.

2. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1770 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-13-57/31.08.2011 г. на Началника на СГКК - Пазарджик. Площ - 218 кв.м. (двеста и осемнадесет кв.м.). Трайно предназначение на територията - урбанизирана. Начин на трайно ползване - за търговски обект, комплекс. Административен адрес – гр. Пазарджик, ул. "Спартак". Имотът е актуван с АОС № 2570/02.09.2011 г. По ПРЗ на имота, одобрен със Заповед №159 от 05.08.2011 год. на Кмета на Община Пазарджик съставлява УПИ VІ - 7593, 9508, търговия и услуги, в кв. 1420, с начална тръжна цена - 19 620 лева.

3. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1771 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-13-57/31.08.2011 г. на Началника на СГКК - Пазарджик. Площ - 258 кв.м. (двеста петдесет и осем кв.м.). Трайно предназначение на територията - урбанизирана. Начин на трайно ползване - за търговски обект, комплекс. Административен адрес – гр. Пазарджик, ул. "Луда Яна". Имотът е актуван с АОС № 2571/02.09.2011 г. По ПРЗ на имота, одобрен със Заповед №159 от 05.08.2011 год. на Кмета на Община Пазарджик съставлява УПИ ХІІІ-7593, търговия и услуги, в кв. 1420, с начална тръжна цена – 23 220 лева.

4. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1772 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-13-57/31.08.2011 г. на Началника на СГКК - Пазарджик. Площ - 323 кв.м. (триста двадесет и три кв.м.). Трайно предназначение на територията - урбанизирана. Начин на трайно ползване - за търговски обект, комплекс. Административен адрес – гр. Пазарджик, ул. "Луда Яна". Имотът е актуван с АОС № 2572/02.09.2011 г. По ПРЗ на имота, одобрен със Заповед №159 от 05.08.2011 год. на Кмета на Община Пазарджик съставлява УПИ V-9508, търговия и услуги, в кв. 1420, с начална тръжна цена – 29 070 лева.