Tenders

back

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Сбор, с. Величково и с. Пищигово.

2997

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 153/21.07.2011 год., взето с Протокол № 10 на Общински съвет - Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Сбор, с. Величково и с. Пищигово.

Списъкът на обявените за продажба недвижими имоти – частна общинска собственост, с обявената начална тръжна цена, ще бъде изложен в сградата на Общината на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 28.09.2011 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – зала „Архитектурен съвет”, етаж 2.

Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 26.08.2011 г. до 27.09.2011 г. на място, след заявка в общинска администрация Пазарджик или в съответното Кметство, на чиято територия се намира имотът.

Депозитна вноска в размер на 40% от обявената първоначална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 27.09.2011 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 20.09.2011 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120,00 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 27.09.2011 г.

 

За справки: стая 603, 605, тел. (034) 402-286; 402-357

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

С П И С Ъ К
 на  поземлените имоти, частна общинска собственост
 за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе на 28.09.2011 г. от 11.30 часа

гр.Пазарджик
           1. Поземлен имот  с идентификатор 55155.22.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик (в местността “СЪЗЛЪКА” по картата за възстановена собственост на гр. Пазарджик). По ПУП, одобрен със заповед №180/12.09.2002 г. съставлява УПИ ІІ-производствена дейност в кв. 22. Площ - 41 215 кв.м.  Трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване - за друг вид производствен, складов обект, актуван с АОС 2489/26.05.2011 год., с  начална тръжна цена  – 247 290 лева.
 
          
 с.Сбор
           1. Поземлен имот 112004 в местността “САКАРДЖА” по картата за възстановена собственост на с. Сбор, състоящ се от 38,802 дка, с начин на трайно ползване – др. сел. ст. тер., V категория, актуван с акт за частна общинска собственост № 2484/26.05.2011 г., с  начална тръжна цена – 7 760 лева.
           2. Поземлен имот 112005 в местността “САКАРДЖА” по картата за възстановена собственост на с. Сбор, състоящ се от 24,100 дка,  с начин на трайно ползване – др. сел. ст. тер., V категория, актуван с акт за частна общинска собственост № 2486/26.05.2011г., с  начална тръжна цена – 4 820 лева.
           3. Поземлен имот 112006 в местността “САКАРДЖА” по картата за възстановена собственост на с. Сбор, състоящ се от 25,000 дка, с начин на трайно ползване – др. сел. ст. тер., V категория, актуван с акт за частна общинска собственост № 2487/26.05.2011г., с  начална тръжна цена – 5 000
лева.
 
           с.Величково
           1. Поземлен имот 000722 по картата за възстановена собственост на с.Величково, състоящ се от 0,398 дка,  с начин на трайно ползване – др. жил. терен, актуван с акт за частна общинска собственост № 16/19.09.2000 г., с начална тръжна цена – 796 лева.


с.Пищигово
           1. Поземлен имот 000438 в местността “КОРУДЖА” по картата за възстановена собственост на с.Пищигово, състоящ се от 3,790 дка, с начин на трайно ползване – стопански двор, актуван с акт за частна общинска собственост №  14/02.04.2001г., с  начална тръжна цена – 5 685 лева.