Tenders

back

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Мокрище, с. Говедаре, с. Огняново и с. Сарая.

2486

На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 152/21.07.2011 год., взето с Протокол № 10 на Общински съвет – Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

            За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Мокрище, с. Говедаре, с. Огняново и с. Сарая.

Списъкът на обявените за продажба имоти с началните им тръжни цени ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик на табло за обяви до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 27.09.2011 г. от 11.30 часа в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, зала “Архитектурен съвет”, ет. 2.

До участие в търга се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица.

Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 26.08.2011 г. до 26.09.2011 г. на място, след заявка в общинска администрация-Пазарджик или в съответното Кметство.

Депозитна вноска в размер на 40% от обявената начална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 26.09.2011 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 19.09.2011 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% (един процент) върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120.00 (сто и двадесет) лева, съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Писмени предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 26.09.2011 г.

 

                                       

За справки: стая 605, 606, тел.(034) 402-357, 402-242            

Приложение № 1

 

С П И С Ъ К

НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЯВЕНИ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ НА 27.09.2011 г. от 11.30 часа

 

 

гр. Пазарджик

 

            1.Поземлен имот  с идентификатор 55155.505.1085 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 год. на АГКК София.  Площ на поземления имот – 328 кв.м. Трайно предназначение на територията- урбанизирана.Начин на трайно ползване - незастроен имот за жилищни нужди. Административен адрес: ул.”Христо Ботев”№ 93. По изменение на ПРЗ  на част от квартал 41, одобрено със заповед № 79/12.04.2011 год. на Кмета на Община Пазарджик, съставлява   УПИ  ХІХ-154  в кв.41,  актуван с акт за частна общинска собственост № 2534/28.06.2011 год.,  с  начална тръжна цена – 32 800 лева


 
           2.Поземлен имот  с идентификатор 55155.505.1084 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 год. на АГКК София.  Площ на поземления имот – 1 765 кв.м. Трайно предназначение на територията- урбанизирана.Начин на трайно ползване -за складова база, ведно със: сграда с  идентификатор 55155.505.1084.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик , със застроена площ 216 кв.м.; брой етажи 2, предназначение: складова база, склад. , сграда с  идентификатор 55155.505.1084.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик , със застроена площ 415 в.м.; брой етажи 1, предназначение: складова база, склад, сграда с  идентификатор 55155.505.1084.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик , със застроена площ 210 в.м.; брой етажи 1, предназначение: складова база, склад и сграда с  идентификатор 55155.505.1084.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик , със застроена площ 30 кв.м.; брой етажи 1, предназначение: складова база, склад. Сградите са разположени в поземлен имот с идентификатор 55155.505.1084. Административен адрес: бул. Ал. Стамболийски". По действащия  ПРЗ, одобрен със заповед № 6 от 13.01.2011 год. на Кмета на Община Пазарджик, за имота се отрежда    УПИ  ІІІ-складова  база в кв.39,  актуван с акт за частна общинска собственост № 2536/04.07.2011 год.,  с  начална тръжна цена – общо 144 300 лева.

 
   
с.Мокрище


           1. Урегулиран поземлен имот ІХ- общ. в кв. 32 по плана на с. Мокрище, с площ 605 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 2525/22.06.2011 г.  с  начална тръжна цена – 4 840 лева.

 
           2. Урегулиран поземлен имот Х- общ. в кв. 32 по плана на с. Мокрище, с площ  595 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 2526/22.06.2011 г.  с  начална тръжна цена – 4 760 лева.


 
          
 с.Говедаре


1.Урегулиран поземлен имот ІХ-търговия и услуги в кв. 44 по плана на с. Говедаре, с площ 780 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 18/21.05.2001 г.  с  начална тръжна цена  7 800 лева.


           2. Урегулиран поземлен имот ХХІІ- 143 в кв. 12 по плана на с. Говедаре, с площ 366 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 2468/11.05.2011 г.  с  начална тръжна цена – 2 200 лева. с.Огняново


           1. Урегулиран поземлен имот ІІ- 701 за услуги в  кв. 34”а” по плана на с. Огняново, с площ 265 кв.м, ведно с построената в него едноетажна сграда, застроена върху 50 кв.м., актувани с акт за частна общинска собственост № 2202/27.09.2010 г.  с  начална тръжна цена  12 650 лева (2 650 лева земя и 10 000 лева сграда).

 

 с.Сарая


           1. Урегулиран поземлен имот ІІ- 1 в кв. 40  по плана на с. Сарая, с площ 290 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 2470/11.05.2011 г.  с  начална тръжна цена –
1450лева.