Tenders

back

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, а именно: поземлени имоти в с. Овчеполци.

2238

На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и кметовете на кметства, Решение № 160/11.09.2008 год. на Общински съвет - Пазарджик, взето с Протокол № 15 и Решение № 183/25.09.2008 год. на Общински съвет - Пазарджик, взето с Протокол № 16

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

           За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, а именно: поземлени имоти в с. Овчеполци.

Списъкът на обявените за продажба недвижими имоти – частна общинска собственост, с обявената начална тръжна цена ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

           Търгът ще се проведе на 16.11.2011 г. от 11.30 часа в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, “Заседателна зала”, ет. 2.

До участие в търга се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица.

Оглед на имотите може да се извърши на място всеки ден от 13.10.2011 г. до 15.11.2011 г.

Депозитна вноска в размер на 40% от обявената начална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 15.11.2011 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 11.11.2011 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% (един процент) върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120.00 (сто и двадесет) лева съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмени предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 15.11.2011 г.

 

                                         

За справки: стая 605, 606, тел.(034) 402-357, 402-242           

                                                           

 

 

Приложение № 1

 

С П И С Ъ К

НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЯВЕНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

НА 16.11.2011 г. от 11.30 часа


             с.Овчеполци


1. Поземлен имот № 054019, местност “Колъова чешма” по картата за възстановена собственост на с.Овчеполци, община Пазарджик, начин на трайно ползване ”др.неизп. нива”, категория VІ-та, състоящ се от 16,700 дка, актуван с акт за частна общинска собственост № 954/28.07.2008 год. с начална тръжна цена – 4 175 лева

2. Поземлен имот № 054021 местност “Кольова чешма” по картата за възстановена собственост на с. Овчеполци, община Пазарджик, начин на трайно ползване ”др.неизп. нива.”, категория VІ, състоящ се от 3,500 дка, актуван с акт за частна общинска собственост № 928/11.07.2008 год., начална тръжна цена – 875 лв.

3. Поземлен имот № 056025 местност “Кольова чешма” по картата за възстановена собственост на с. Овчеполци, община Пазарджик, начин на трайно ползване ”др.неизп. нива.”, категория Х-та, състоящ се от 4,000 дка, актуван с акт за частна общинска собственост № 934/11.07.2008 год., начална тръжна цена   – 600 лв.

4. Поземлен имот № 056029 местност “Кольова чешма” по картата за възстановена собственост на с. Овчеполци, община Пазарджик, начин на трайно ползване ”др.неизп. нива.”, категория Х-та, състоящ се от 3,000 дка, актуван с акт за частна общинска собственост № 933/11.07.2008 год., начална тръжна цена – 450 лв.

          5. Поземлен имот № 056081 местност “Колъова чешма” по картата за възстановена собственост на с.Овчеполци, община Пазарджик, начин на трайно ползване ”др.неизп. нива”, категория Х-та, състоящ се от 131,256 дка, актуван с акт за частна общинска собственост № 939/15.07.2008 год. с начална тръжна цена – 19 688 лева

          6. Поземлен имот № 056083 местност “Колъова чешма” по картата за възстановена собственост на с.Овчеполци, община Пазарджик, начин на трайно ползване ”др.неизп. нива”, категория Х-та, състоящ се от 155,726 дка, актуван с акт за частна общинска собственост № 938/15.07.2008 год. с начална тръжна цена – 23 359 лева

7. Поземлен имот № 056084 местност “Кольова чешма” по картата за възстановена собственост на с. Овчеполци, община Пазарджик, начин на трайно ползване ”др.неизп. нива”, категория Х-та, състоящ се от 145,283 дка, актуван с акт за частна общинска собственост № 937/14.07.2008 год., начална тръжна цена – 21 792 лв.