Tenders

back

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот № 100008, находящ се в местност „ГОРНА АДА”

2094

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 125/23.06.2011 год., взето с Протокол № 9 на Общински съвет - Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот № 100008 /едно нула нула нула нула осем/, находящ се в местност „ГОРНА АДА” по плана за земеразделяне на с. Огняново, с площ от 13,576 дка. /тринадесет хиляди петстотин седемдесет и шест декара/, начин на трайно ползване: унищ. нива – пром., категория на земята при неполивни условия: девета (12.947), осма (0.629), при граници на имота: ПИ № 100007 - затревена нива на Община Пазарджик, ПИ № 000055 – предпазна дига на държавата - МОСВ, ПИ № 000057 – път III кл. на държавата – МТ, ПИ № 000128 – из. нива - жп. кан. на Община Пазарджик, актуван с Акт за частна общинска собственост № 38/05.04.2005 год., вписан в дв. вх. рег. № 2381/21.04.2005 г., том IІІ, акт №220 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик.

Търгът ще се проведе на 04.11.2011 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – зала „Архитектурен съвет”, етаж 2.

Обявата ще бъде изложена в сградата на Общината на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

          Първоначална тръжна цена – 8 146 лева (осем хиляди сто четиридесет и шест лева).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 03.10.2011 г. до 03.11.2011г. на място, след заявка в Кметство с. Огняново.

Депозитна вноска в размер на 40% от обявената първоначална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 03.11.2011 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 31.10.2011 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената на един комплект за имота е в размер на 1% върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120,00 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 03.11.2011 г.

 

 

За справки: стая 603, 605, 606 тел.(034) 402-286; 402-357