Tenders

back

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, а именно: Поземлен имот с идентификатор 55155.508.855, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. Искра, с площ 742 кв.м.

1018