Tenders

back

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на земеделска земя от общинския поземлен фонд /ОПФ/, представляваща Поземлен имот с индентификатор 15028.87.524 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Главиница, в ме

223