Tenders

back

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ, представляваща поземлен имот с идентификатор 86074.115.14, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Юнаците, местност „ГЕРЕНА”, площ 19 288 кв.м., трайно предназначение на

538