Tenders

back

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти от ОПФ в землището на с. Овчеполци, актувани с актове за публична общинска собственост

2604

На основание чл. 24а, ал. 4 от ЗСПЗЗ, чл. 101, ал.2, т.1 и ал. 5 във връзка с чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства, и Решение № 154/21.06.2011 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол № 10,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на поземлени имоти от ОПФ в землището на с. Овчеполци, актувани с актове за публична общинска собственост.

Списъкът на обявените за отдаване под наем поземлени имоти с началните им тръжни цени ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик на табло за обяви до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 18.10.2011 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” №2, етаж 2 – Зала „Архитектурен съвет”.

Оглед на имотите може да се извърши всеки ден от 19.09.2011 г. до 17.10.2011 год.

До участие в търга се допускат физически и юридически лица, закупили тръжна документация в срок и внесли депозитна вноска в размер на една начална годишна наемна цена.

Депозитна вноска в размер на една начална годишна наемна цена на имота се внася до 16,30 часа на 17.10.2011 г. в касата на Кметството Овчеполци.

       Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 07.10.2011 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за поземлен имот е в размер 25 /двадесет и пет/ лв. с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмени предложения за участие в търга за всеки един от имотите се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 17.10.2011 г.        

 

За справки: стая 606, тел.(034) 402-242            

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 
С П И С Ъ К

на

поземлените имоти от ОПФ в землището на с. Овчеполци, актувани с актове за публична общинска собственост, определени за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, чрез публичен търг с тайно наддаване на 18.10.2011 год.

 

 

 

          1. Поземлен имот № 000017 по КВС на землище с. Овчеполци, местност „Роглеви сливи”, площ 1.097 дка, с начин на трайно ползване „Водоем”, актуван с акт за публична общинска собственост № 203/18.05.2011 год., вписан в дв. вх. рег. № 2778/07.06.2011 г., том Х, № 183, с начална годишна наемна цена без ДДС– 20.29 лв.

          2. Поземлен имот № 000016 по КВС на землище с. Овчеполци, местност „Осена”, площ 1.003 дка, с начин на трайно ползване „Водоем”, актуван с акт за публична общинска собственост № 204/18.05.2011 год., вписан в дв. вх. рег. № 2777/07.06.2011 г., том Х, № 182, с начална годишна наемна цена без ДДС – 18.56лв.

          3. Поземлен имот № 000022 по КВС на землище с. Овчеполци, местност „Осена”, площ 2.968 дка, с начин на трайно ползване „Дере”, актуван с акт за публична общинска собственост № 206/18.05.2011 год., вписан в дв. вх. рег. № 2776/07.06.2011 г., том Х, № 181, с начална годишна наемна цена – 14.84 лв.

          4. Поземлен имот № 021002 по КВС на землище с. Овчеполци, местност „Осена”, площ 1.397 дка, с начин на трайно ползване „Дере”, актуван с акт за публична общинска собственост № 205/18.05.2011 год., вписан в дв. вх. рег. № 2775/07.06.2011 г., том Х, № 180, с начална годишна наемна цена – 6.97 лв.

          5. Поземлен имот № 000023 по КВС на землище с. Овчеполци, местност „Роглеви сливи”, площ 66.936 дка, с начин на трайно ползване „Дере”, актуван с акт за публична общинска собственост № 207/18.05.2011 год., вписан в дв. вх. рег. № 2821/08.06.2011 г., том ХІ, № 23, с начална годишна наемна цена – 334.68 лв.