Tenders

back

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти от ОПФ, в землищата на с. Братаница, с. Ивайло, с. Пищигово и с. Синитово, актувани с актове за частна общинска собственост, за срок от 1 /една/ година

831