Tenders

back

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на движими вещи – частна общинска собственост, представляващи 10 /десет/ броя павилиони, находящи се в УПИ І – за градски пазар, кв. 275 по плана на гр. Пазарджик

194