Tenders

back

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на движима вещ – частна общинска собственост, представляваща метален павилион находящ се между кв. 47 и кв. 48 по плана на с. Црънча, община Пазарджик

527