Tenders

back

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост

2644

На основание чл. 14, ал. 7 във връзка ал.2 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 1 и ал. 2, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства, Решение № 163/08.09.2011 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол № 11

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, както следва:

1. Част от имот – публична общинска собственост, представляваща помещение с площ 13,00 /тринадесет цяло/ кв. м, находящо се на втория етаж в двуетажна масивна сграда с изба, представляваща здравен дом, построена в парцел / УПИ / І - битов комбинат, здравен дом, в кв. 24 /двадесет и четири/ по плана на с. Ивайло, актуван с Акт за публична общинска собственост № 5/14.06.2000 г., при съседи на помещението: изток – лекарски кабинет, юг – улица, запад – улица, север – коридор, с предназначение – зъботехническа лаборатория, при начална месечна наемна цена без ДДС – 39,00 лв. /тридесет и девет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

2. Част от имот – публична общинска собственост, с площ 18,00 /осемнадесет цяло/ кв. м, представляваща част от УПИ І – училище, находяща се в западната част на УПИ І в кв. 54 /петдесет и четири/ по плана на с. Братаница, актуван с Акт за публична общинска собственост № 14/21.11.2002 г., вписан в дв. вх. рег.№ 4136/26.11.2002 г., том VІІ, № 66 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – Пазарджик, при съседи на частта на имота: запад – улица с о.т.о.т. 35-129, север – двор и двуетажна масивна сграда /училище/, изток и юг – двор на училището, с предназначение – разполагане на масивен павилион за продажба на закуски, при начална месечна наемна цена без ДДС – 22,00 лв. /двадесет и два лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

 

Търгът ще се проведе на 03.11.2011 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация –зала ”Архитектурен съвет” – етаж 2.

До участие в търга се допускат еднолични търговци и юридически лица, които имат право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта.

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 03.10.2011 г. до 02.11.2011 г. на място след заявка в съответното кметство.

Депозитната вноска е както следва:

- за обект № 1 - в размер на 46.80 лв. /четиридесет и шест лева и осемдесет стотинки/.

- за обект № 2 - в размер на 26.40 лв. /двадесет и шест лева и четиридесет стотинки/.

Депозитът да се внесе до 16,30 часа на 02.11.2011 г. в касата на съответното кметство.

Тръжната документация се закупува до 17,30 часа на 26.10.2011 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 02.11.2011 г.

           

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357