Tenders

back

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Мало Конаре, Говедаре, Синитево, Мокрище, Ивайло, Хаджиево, Алеко Константиново и Звъничево с предназначения – за стоматологични кабинети.

2026

На основание чл. 14, ал. 7 във връзка ал.2 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 1 и ал. 2, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства, Решение № 14/26.01.2012 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол № 1

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Мало Конаре, Говедаре, Синитево, Мокрище, Ивайло, Хаджиево, Алеко Константиново и Звъничево с предназначения – за стоматологични кабинети.

Списъкът на обявените за отдаване под наем части от общински имоти ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик на табло за обяви до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

Начална месечна наемна цена без ДДС – по Приложение № 1.

Търгът ще се проведе на 16.03.2012 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – „Заседателна зала” – етаж 2.

До участие в търга се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които имат право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта.

Оглед на помещенията може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 14.02.2012 г. до 15.03.2012 г. на място след заявка в съответното кметство.

Депозитната вноска е както следва:

1. За обект № 1 от Приложение № 1 - в размер на 123.60 лв. /сто двадесет и три лева и шестдесет стотинки/.

2. За обект № 2 от Приложение № 1 - в размер на 37.20 лв. /тридесет и седем лева и двадесет стотинки/.

3. За обект № 3 от Приложение № 1 - в размер на 51.60 лв. /петдесет и един лева и шестдесет стотинки/.

4. За обект № 4 от Приложение № 1 - в размер на 66.00 лв. /шестдесет и шест лева/.

5. За обект № 5 от Приложение № 1 - в размер на 92.40 лв. /деветдесет и два лева и четиридесет стотинки/.

6. За обект № 6 от Приложение № 1 - в размер на 36.00 лв. /тридесет и шест лева/.

7. За обект № 7 от Приложение № 1 - в размер на 85.20 лв. /осемдесет и пет лева и двадесет стотинки/.

8. За обект № 8 от Приложение № 1 - в размер на 102.00 лв. /сто и два лева/.

Депозитът се внася до 16,30 часа на 15.03.2012 г. по IBAN сметка BG 45 UBBS 80023300225210, BIC код на ОББ АД Пазарджик UBBSBGSF.

Тръжната документация се закупува до 17,30 часа на 10.03.2012 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 15.03.2012 г.

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357Приложение № 1

С П И С Ъ К

на части от имоти – публична общинска собственост,

за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване, който ще се

                                                проведе на 16.03.2012 г.

1. Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 56,90 /петдесет и шест цяло и деветдесет стотни/ кв. м., а именно: едно помещение /стоматологичен кабинет/ с площ 19,90 кв. м., стерилизационна от 14,60 кв.м., чакалня от 11,90 кв.м., вътрешен коридор от 2,80 кв.м., 1/4 ид. ч. от санитарен възел с площ 6,00 кв. м и ¼ ид. ч. от общ коридор с площ 24,80 кв. м., находящи се на втория етаж в двуетажна масивна сграда - здравна служба, построена в УПИ ХХІ – Битов комбинат, в кв. 30 по плана на с. Мало Конаре, актуван с Акт за публична общинска собственост № 19/25.05.2000 г., с предназначение – стоматологичен кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 103,00 лв. /сто и три лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

2. Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 25,10 /двадесет и пет цяло и десет стотни/ кв. м., представляващи едно помещение /стоматологичен кабинет/ с площ 12,30 кв. м., ½ ид. ч. от чакалня с площ 19,20 кв.м., ½ ид. ч. от входно антре с площ 2,60 кв.м. и ½ ид. ч. от санитарен възел с площ 3,80 кв.м., находящи се в масивна едноетажна сграда с изба, построена в УПИ І – здравен дом, в кв. 25 по плана на с. Говедаре, актуван с Акт за публична общинска собственост № 2/12.05.2000 г., с предназначение – стоматологичен кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 31,00 лв. /тридесет и един лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

3. Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 23,40 /двадесет и три цяло и четиридесет стотни/ кв. м., а именно: едно помещение /стоматологичен кабинет/ с площ 13,40 кв. м., ½ ид. ч. от коридор с площ 17,20 кв. м. и ½ ид. ч. от санитарен възел № 2 с площ 2,80 кв. м, находящи се в едноетажна масивна сграда – здравна служба, построена в УПИ ХІІІ - 212, в кв. 26 по плана на с. Синитево, актуван с Акт за публична общинска собственост № 2/19.05.2000 г., вписан в дв.вх. рег. № 457/27.07.2005 г., акт V, № 136 при Агенция по вписванията – Служба по регистрация – гр. Пазарджик, с предназначение – стоматологичен кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 43,00 лв. /четиридесет и три лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

4. Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 30,10 /тридесет цяло и десет стотни/ кв. м., а именно: едно помещение /стоматологичен кабинет/ с площ 19,20 кв. м., ½ ид.ч. от чакалня с площ 18,00 кв. м. и ½ ид.ч. от санитарен възел с площ 3.80 кв.м., находящи се на втория етаж в двуетажна масивна сграда, построена в УПИ ІV – битов комбинат, ресторант, общ. кухня, сладкарница, в кв. 25 по плана на с. Мокрище, актуван с Акт за публична общинска собственост № 2/11.05.2000 г., с предназначение – стоматологичен кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 55,00 лв. /петдесет и пет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

5. Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 42,40 /четиридесет и две цяло и четиридесет стотни/ кв. м., а именно: едно помещение /стоматологичен кабинет/ с площ 12,70 кв. м., 1/3 ид.ч. от стерилизационна с площ 2,40 кв. м., 1/3 ид. ч. от обща чакалня с площ 35,70 кв. м., 1/3 ид. ч. от санитарен възел с площ 12,60 кв. м. и чакалня на стоматологичния кабинет с площ 12,80 кв.м., находящи се в двуетажна масивна сграда с изба – здравен дом, построена в УПИ І – битов комбинат, здравен дом, в кв. 24 по плана на с. Ивайло, актуван с Акт за публична общинска собственост № 5/14.06.2000 г., с предназначение – стоматологичен кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 77,00 лв. /седемдесет и седем лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

6. Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 24,10 /двадесет и четири цяло и десет стотни/ кв. м., а именно: едно помещение /стоматологичен кабинет/ с площ 14,40 кв. м., 1/2 ид.ч. от чакалня с площ 14,60 кв. м. и 1/2 ид. ч. от санитарен възел с площ 4,80 кв. м., находящи се в част от първия етаж на полумасивна сграда – здравна служба, построена в УПИ ІХ – кметство, поща и здравна служба, в кв. 37 по плана на с. Хаджиево, актуван с Акт за публична общинска собственост № 14/21.06.2000 г., с предназначение – стоматологичен кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 30,00 лв. /тридесет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

7. Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 38,90 /тридесет и осем цяло и деветдесет стотни/ кв. м., а именно: едно помещение /стоматологичен кабинет/ с площ 16,40 кв. м., стерилизационна с площ 4,10 кв.м., 1/2 ид.ч. от чакалня с площ 30,60 кв. м. и 1/2 ид. ч. от санитарен възел с площ 6,20 кв. м., находящи се в едноетажна масивна сграда – здравна служба, построена в УПИ ІІ – общ. център, в кв. 57 по плана на с. Алеко Константиново, актуван с Акт за публична общинска собственост № 14/21.06.2000 г., с предназначение – стоматологичен кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 71,00 лв. /седемдесет и един лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

8. Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 47,20 /четиридесет и седем цяло и двадесет стотни/ кв. м., а именно: едно помещение /стоматологичен кабинет/ с площ 17,70 кв. м., ½ ид.ч. от стерилизационна с площ 14,80 кв.м., ½ ид.ч. от чакалня с площ 35,80 кв. м. и ½ ид. ч. от санитарен възел с площ 8,40 кв. м., находящи се в едноетажна полумасивна сграда – здравна служба, построена в УПИ І – здравен дом, в кв. 19 по плана на с. Звъничево, актуван с Акт за публична общинска собственост № 3/11.05.2000 г., с предназначение – стоматологичен кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 85,00 лв. /осемдесет и пет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.