Tenders

back

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, построена в кв. 84 А по плана на гр. Пазарджик, ул. Любен Боянов” № 1

2685

На основание чл. 14, ал. 7 във връзка ал.2 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 1 и ал. 2, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства, Решение № 143/21.07.2011 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол № 10

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща две помещения с отделен вход с обща площ 80,00 /осемдесет/ кв. м, находящи се на приземния етаж /сутерена/ в западната част на двуетажна масивна сграда със сутерен и открити стълби с площадки от източната страна за първия етаж, бетонова рампа от запад, с плосък покрив, използвана за библиотека, с идентификатор 55155.505.984.1, построена в кв. 84 А по плана на гр. Пазарджик, ул. Любен Боянов” № 1, актувана с Акт за публична общинска собственост № 208/16.06.1999 г., вписан в дв. вх. рег. № 2341/20.04.2005 г., том ІІІ, № 204 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, с предназначение – организиране на дейности, свързани с трудотерапия за лица в неравностойно социално положение, при начална месечна наемна цена без ДДС – 5,00 лв. /пет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

 

Търгът ще се проведе на 29.09.2011 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – „Заседателна зала” – етаж 2.

До участие в търга се допускат сдружения с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирани на територията на гр. Пазарджик, вписани в централния регистър при Министерството на правосъдието, които имат право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта.

Оглед на помещенията може да се извърши всеки работен ден в рамките на работното време от 29.08.2011 г. до 28.09.2011 г. на място след заявка в РБ „Н. Фурнаджиев” – гр. Пазарджик.

Депозитна вноска в размер на 6.00 лв. /шест лева/ се внася до 16,30 часа на 28.09.2011 г. по IBAN сметка BG 45 UBBS 80023300225210, BIC код на ОББ АД Пазарджик UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17,30 часа на 20.09.2011 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 28.09.2011 г.

           

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357