Tenders

back

Търг с тайно наддаван за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост

2834

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 19, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Част от имот – частна общинска собственост, представляващ едно магазинно помещение със склад с обща площ 36.00 /тридесет и шест цяло/ кв. м, разположени в южната част на сграда с идентификатор 55155.503.152.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 55155.503. 152 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Градски пазар”, актувана с Акт за частна общинска собственост № 483/17.04.2001 г., вписан в дв. вх. рег. № 3946 от 22.10.2001 г., том V­І, акт № 85 при Агенция по вписванията - Служба по вписванията гр. Пазарджик, за срок от 5 (пет) години, с предназначение – за търговия и начална месечна наемна цена 220,00 лв. (двеста и двадесет лева) без ДДС.

2. Имот – частна общинска собственост, представляващ сглобяем павилион на бетонова основа със склад с идентификатор 55155.502.1059.3 с обща площ 81.00 /осемдесет и едно цяло/ кв. м, построени в поземлен имот с идентификатор 55155.502.1059, находящи се в гр.Пазарджик в училище НУ „Г. С. Раковски”, ул. „Гарибалди”, актуван с Акт за частна общинска собственост № 429/15.11.2000 г., вписан в дв. вх. рег. № 1070 от 07.03.2005 г., том І­І, акт № 49 при Агенция по вписванията - Служба по вписванията гр. Пазарджик, при граници на имота: изток – ул. „Тополница”, запад – двор на училище „Г. С. Раковски”, север – двор на училище „Г. С. Раковски”, юг – ул. „Гарибалди”, за срок от 5 (пет) години, с предназначение – продажба на закуски, безалкохолни напитки и хранителни стоки и начална месечна наемна цена 146,00 лв. (сто четиридесет и шест лева) без ДДС.

Търгът ще се проведе на 20.10.2011 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – зала ”Архитектурен съвет” – етаж 2.

До участие в търга се допускат физически и юридически лица по смисъла на Търговския закон.

Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден в рамките на работното време от 19.09.2011 г. до 19.10.2011 г. на място след заявка в БМ „СУОПКД” и НУ „Г. С. Раковски” – гр. Пазарджик.

Депозитната вноска е както следва:

- за обект № 1 - в размер на 264,00 лв. /двеста шестдесет и четири лева/.

- за обект № 2 – в размер на 175,20 лв. /сто седемдесет и пет лева и двадесет стотинки/.

Депозитът се внася до 16,30 часа на 19.10.2011 г. по IBAN сметка BG 45 UBBS 80023300225210, BIC код на ОББ АД Пазарджик UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17,30 часа на 12.10.2011 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 19.10.2011 г.

         

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357