Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

back

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ОБНОВЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА ЖИЗНЕНА СРЕДА В ЖИЛИЩНИ РАЙОНИ В КВАРТАЛ „МАРИЦА-БОЛНИЦАТА” НА ГРАД ПАЗАРДЖИК“

2323