Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

back

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДИТЕ НА МВР В ЗОНАТА С ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ В ГРАД ПАЗАРДЖИК”

2103