Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

back

Дейностите по обновяване и модернизиране на четири училища и едно общежитие в Община Пазарджик по проект по ОПРР приключиха с официални церемонии в образователните институции

2120