Оперативна Програма "Развитие на Човешките ресурси"

back

Покана за участие в пресконференция по Проект № BG05M9OP001-2.040-0037-С01 „Услуги в дома” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

1834