Оперативна Програма "Развитие на Човешките ресурси"

back

Обява за прием на документи за заемане на длъжности за предоставяне на мобилни здравно – социални услуги в домашна среда по Проект № BG05M9OP001-2.040-0037-С01 „Услуги в дома” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 в община Пазар

1712