Оперативна Програма "Развитие на Човешките ресурси"

back

Община Пазарджик представи реализираните дейности по проект „Център за социално включване и развитие - Пазарджик" - ВG05М9ОР001-2.004-0009-C01" в рамките на Заключителна пресконференция

354