Notices

back

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС И РЕШАВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Главен експерт” – 1 /една/ щатна бройка в отдел „Гражданска регистрация и актове за гражданско състояние”, дирекция “Гражданска регистрация на населението” към Община Пазарджи

306