Notices

back

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект за изграждане на нови системи и съоръжения, землище с. Априлци, местност „Сакарджа“

643