Notices

back

Съобщение за Инвестиционно предложение „Изграждане на крайпътен комплекс” Местонахождение: в УПИ І-61, м. „Кабурски кладенец”, землището на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик

2165

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е

 

         На основание чл.8, ал.5 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

          Община Пазарджик, сектор “Екология” при Дирекция “ТСУ” Ви уведомява за :

         Инвестиционно предложение „Изграждане на крайпътен комплекс”

         Местонахождение: в УПИ І-61, м. „Кабурски кладенец”, землището на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

         Възложител: Борис Запринов Топалов, ул. „98” №2, с. Мало Конаре, общ. Пазарджик

 

        

С Решение № ПК-51-ПР/2012г. на РИОСВ е преценено да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на гореописаното инвестиционно предложение.

 

 

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ /21.11.2012г. – 04.12.2012г./ ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ            

 

       За контакти: дирекция „ТСУ” – Екология, стая 709, тел. 402-230