Notices

back

Съобщение относно разрешение за изработване на ПУП

1969

СЪОБЩЕНИЕ

 

           Община Пазарджик на основание чл. 128 ал. 1 от ЗУТ съобщава, че със Заповед на Кмета на Общината се разрешава изработване на ПУП, както следва:

       Заповед № 139/ 09.10.2012 г. за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 000132, местност „Татар екин” в землището на с. Драгор

       Заповед № 142/ 10.10.2012 г. за изработване на проект на ПУП-Парцеларен план за трасе на електропровод до п.и. 111009, местност „Каратопрак” в землището на с. Главиниа

       Заповед № 143 / 10.10.2012 г. за изработване на проект на ПУП-Парцеларен план за трасе на оптична кабелна линия до края на регулацията на с. Гелеменово      

       Заповед № 146/ 16.10.2012 г. за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 127007, местн. „Топлика” в земл. Главиница

       Заповед № 149/ 22.10.2012 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за УПИ ХІV в Стопански двор на с. Пищигово

      Заповед № 155/ 25.10.2012 г. за изработване на проект на ПУП-ПП за трасе на водопроводдо п.и. 056008, местн. „Далъка” в земл. Сарая

       Заповед № 156/ 25.102012 г. за изработване на проект на ПУП-ПП за трасета на електропровод и водопровод зо п.и. 55155.19.257, местн. „Азмака” в земл. Пазарджик

         Заповед   № 2592 / 29.10.2012 г. за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за УПИ ХХІV-200 в кв. 427 по плана на гр. Пазарджик

       На основание чл. 215 ал.1 от ЗУТ в 14-дневен срок от публикуване на съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по заповедта до общинска администрация.