Notices

back

Съобщение относно разрешение за изработване на ПУП

1816

СЪОБЩЕНИЕ

                      

                       Община Пазарджик на основание чл. 128 ал. 1 от ЗУТ съобщава, че със Заповед на Кмета на Общината се разрешава изработване на ПУП, както следва:

       Заповед № 157 / 31.10.2012 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-жилищно строителство и гаражи, УПИ ІV-жилищно строителство и гаражи и УПИ ІІ-озеленяване в кв. 330 по плана гр. Пазарджик.

       На основание чл. 215 ал.1 от ЗУТ в 14-дневен срок от публикуване на съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по заповедта до общинска администрация.