Notices

back

Съобщение относно разрешение за изработване на ПУП

1909

СЪОБЩЕНИЕ

       Община Пазарджик на основание чл. 128 ал. 1 от ЗУТ съобщава, че със Заповед на Кмета на Общината се разрешава изработване на ПУП, както следва:

       Заповед № 158/ 20.11.2012 г. за изработване на проект на ПУП-ПП за трасета на напорен тръбопровод и ел. провод до п.и. 010402, местност „Горна авлия” в землището на с. Черногорово

       Заповед № 160/ 22.11.2012 г. за изработване на проект на ПУП-ПР п.и. 166091, местност „Срещу баира” в землището на с. Огняново

       Заповед № 161/ 22.11.2012 г. за изработване на проект на ПУП-ПР п.и. 1660910, местност „Срещу баира” в землището на с. Огняново

         Заповед № 164/ 22.11.2012 г. за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 040003 и 040004, местност „Под бански път” в земл. Дебращица

         Заповед № 165/ 22.11.2012 г. за изработване на проект на ПУП-ПП за трасета на ел. провод и водопровод до п.и. 109112, местн. „Турничовица” в земл. Мало Конаре

       Заповед № 166/ 22.11.2012 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-15, Шоурум за продажба на автомобили /п.и. 067015/ и УПИ І-14, Складова база за промишлени стоки и търговия /п.и.067014/, местн. „През Ирима” в земл. Сарая

        Заповед № 167/ 22.11.2012 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ VІІІ-Пазар в кв. 415а по плана на гр. Пазарджик

       Заповед № 168/ 22.11.2012 г. за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 000124, местност „Войводска” в землището на с. Ивайло

         Заповед   № 170 / 26.11.2012 г. за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 000224, местност „Сай кория” в землището на с. Ивайло

       Заповед № 171/ 26.11.2012 г. за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 000221, местност „Сай кория” в землището на с. Ивайло

      Заповед № 175 / 26.11.2012 г. за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 101027, местност „Баира” в землището на с. Гелеменово

       На основание чл. 215 ал.1 от ЗУТ в 14-дневен срок от публикуване на съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по заповедта до общинска администрация.