Notices

back

Съобщение относно разрешение за изработване на ПУП

1972

СЪОБЩЕНИЕ


         Община Пазарджик на основание чл. 128 ал. 1 от ЗУТ съобщава, че със Заповед на Кмета на Общината се разрешава изработване на ПУП, както следва:

       Заповед № 182/ 20.12.2012 г. за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за част от уличното пространство заключено между УПИ VІІ-1420, за търговия и УПИ VІ-404,търговия и услуги,за хранителен магазин в кв. 189 по плана на гр. Пазарджик и улица с о.т.о.т. 3247-3180-3246-3181-3318.

       На основание чл. 215 ал.1 от ЗУТ в 14-дневен срок от публикуване на съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по заповедта до общинска администрация.