Notices

back

Съобщение относно разрешение за изработване на ПУП

1827

СЪОБЩЕНИЕ

         Община Пазарджик на основание чл. 124 „б” ал. 2 и ал. 4 от ЗУТ съобщава, че със Заповед на Кмета на Общината се разрешава изработване на ПУП, както следва:

       Заповед № 20/ 07.02.2013 г. За изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ І-01,За фотоволтаични системи в местн. „Пасището” в земл. Сарая

       Заповед № 24/ 14.02.2013 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ ХІ-5953,промишленост,търговия и услуги и УПИ ХV-производствена дейност, търговия и услуги в кв. 508 по плана на гр. Пазарджик

         Заповед № 25 / 14.02.2013 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-пазар в кв. 415 „А” по плана на гр. Пазарджик

       Заповед № 26/ 14.02.2013г. за изработване на проект на ПУП-ПР и ПЗ за УПИ VІ /п.и. 000836/,УПИ VІІ /п.и. 000841/ и УПИ VІІІ /п.и. 000840/ от Стопански двор, местност „Балтълъка” в земл. Величково

       Заповед № 27 / 14.02.2013 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ І-28003,за жилищно строителство, местн. „Вала” в земл. Пазарджик

       Заповед № 28 / 14.02.2013 г. за изработване на проект за изменение на ПРЗ на п.и. 000027, местност „Ламбурките” земл. Синитово

         Заповед № 29 / 18.02.2013 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв. 508 по плана на гр. Пазарджик

         Заповед № 30 / 18.02.2013 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за кв. 221 и 221а по плана на гр. Пазарджик