Notices

back

Съобщение относно разрешение за изработване на ПУП

1884

СЪОБЩЕНИЕ

         Община Пазарджик на основание чл. 124 „б” ал. 2 и ал. 4 от ЗУТ съобщава, че със Заповед на Кмета на Общината се разрешава изработване на ПУП, както следва:

       Заповед № 31/ 20.02.2013 г. За изработване на проект на ПУП-ПРЗ на п.и. 000028 в местн. „Горни лозя” в земл. Говедаре

       Заповед № 32/ 21.02.2013 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ ХІІІ-Производствена дейност в кв. 30 по плана на с. Драгор

         Заповед № 33 / 21.02.2013 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-490, За хотелски комплекс /п.и. 005490/, местн. „Татар екин” земл. Драгор

       Заповед № 34/ 22.02.2013г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за УПИ VІ /п.и. 000209/ от Стопански двор, местност „Мандрите” в земл. Крали Марко

       Заповед № 35 / 25.02.2013 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ VІІІ-70,За търговия и услуги и УПИ ХІ-82,За производство на маркучи, местн. „Малък Якуб” земл. Пазарджик

     Заповед № 38 / 01.03.2013 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ ХІV-735,736 и УПИ ХІІІ-734 в кв.50 по плана на гр. Пазарджик

     Решение № 29 от 28 февруари 2013 г., взето с Протокол № 3 на Общ. Съвет - Пазарджик с което се разреава изработване на ПУП-ПРЗ заа п.и. 045001, местност „Млечока” в земл. Братаница

     Решение № 47 от 28 февруари 2013 г., взето с Протокол № 3 на Общ. Съвет - Пазарджик с което се разреава изработване на проект на ПУП-ПРЗ заа п.и. 000482, местност „Бръждовица” в земл. Ивайло