Notices

back

Съобщение относно разрешение за изработване на ПУП

2043

СЪОБЩЕНИЕ

         Община Пазарджик на основание чл. 124 „б” ал. 2 и ал. 4 от ЗУТ съобщава, че със Заповед на Кмета на Общината се разрешава изработване на ПУП, както следва:

       Заповед № 44 / 19.03.2013 г. За изработване на проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ на УПИ LХХІІ-Търговия в кв. 4 по плана на гр. Пазарджик

       Заповед № 48 / 19.03.2013 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ ІІ-7595 в кв. 2420 по плана на гр. Пазарджик

        Заповед № 51 / 27.03.2013 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за УПИ УПИ ХLVІ   /п.и. 040128/ от Стопански двор, местност „Сай курия” в земл. Ивайло