Notices

back

Съобщение относно разрешение за изработване на ПУП

1861

СЪОБЩЕНИЕ

                                                    

           Община Пазарджик на основание чл. 124 „б” ал. 2 и ал. 4 от ЗУТ съобщава, че  се разрешава изработване на ПУП, както следва:

          

         Заповед № 106 / 04.07.2013 г. за изработване на проект  на ПУП-ПРЗ  за п.и. 005246  и  за 005244, местн. „122” в земл. на село Черногорово.

         Заповед № 105 / 28.06.2013 г. за изработване на проект за изменение  на ПУП-ПРЗ   за гаражи в УПИ I- 593,594,595,597,596 /п.и. с идент.55155.503.594, п.и. с идент. 55155.503.597/ в кв.370 по плана на гр. Пазарджик.