Notices

back

Съобщение относно разрешение за изработване на ПУП

1835

СЪОБЩЕНИЕ


               Община Пазарджик на основание чл. 124 „б” ал. 2 и ал. 4 от ЗУТ съобщава, че се разрешава изработване на ПУП, както следва:      

       Заповед № 01 / 09.01.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ   за УПИ „ За пазар на производителите на пресни плодове и зеленчуци” / п.и. 110015 /, УПИ ІІ-68, за пазар на производителя /п.и. 00068 / и УПИ ІІ-16, Стоково тържище за непреработена растителна продукция / п.и. 110016 /, местност „Долна Ада” в землището на с. Огняново.

       Заповед № 02 / 09.01.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-2, за мотел и паркинг /п.и. 117002/ , местн. „Три могили” в землището на с. Мало Конаре  

       Заповед № 03 / 09.01.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ   за УПИ V от Парцеларен план на Стоп. двор / п.и. 000403 /, местн. „Баталите” в земл. на с. Сбор

         Заповед № 04 / 09.01.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ   за УПИ ІV от Парцеларен план на Стоп. двор / п.и. 135054 /, местн. „Баталите” в земл. на с. Сбор

         Заповед № 05 / 09.01.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ   за УПИ ІІ от Парцеларен план на Стоп. двор / п.и. 135052 /, местн. „Баталите” в земл. на с. Сбор

         Заповед № 06 / 09.01.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ   за УПИ І от Парцеларен план на Стоп. двор / п.и. 135051 /, местн. „Баталите” в земл. на с. Сбор

         Заповед № 07 / 09.01.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ   за УПИ ІІІ от Парцеларен план на Стоп. двор / п.и. 135053 /, местн. „Баталите” в земл. на с. Сбор

          Заповед № 08 / 09.01.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-107, за мотел и паркинг / п.и. 122107 /, местност „Цървуланска могила” в землището на с. Мало Конаре      

          Заповед № 12 / 10.01.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПР за УПИ ХІ-371 в кв. 39 по плана на с. Црънча

          Заповед № 15 / 10.01.2014 г. за изработване на проект на ПУП-ПРЗ на п.и. 000120 в землището на с. Овчеполци

           Заповед № 16 / 10.01.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПР на улица с о.т.о.т. 274-215 заключена между кв. 87 и 88 по плана на с. Паталеница

          Решение № 254 от 19.12.2013 г., взето с Протокол № 14 за изработване на проект на ПУП-ПРЗ на п.и. с идентификатор 55155.9.47, местн. „Бахче пара” в земл. на гр. Пазарджик