Notices

back

Съобщение относно разрешение за изработване на ПУП

1783

СЪОБЩЕНИЕ

               Община Пазарджик на основание чл. 124 „б” ал. 2 и ал. 4 от ЗУТ съобщава, че се разрешава изработване на ПУП, както следва:      

              Заповед № 41 / 20.02.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ VІІ-468, VІІІ-473 и ІХ-473 в кв. 34 по плана на с. Овчеполци

               Заповед № 43 / 22.02.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ   за УПИ І-137, за склад за строителни материали / п.и. 55155.15.137/ в местн. „Тузлите” в земл. на гр. Пазарджик

              Заповед № 46 / 10.03.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за улици с о.т.о.т. 51-70-30-29 и 70-261, заключени между квартали 32, 14 и 15 по плана на с. Паталеница

       Заповед № 52 / 10.03.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР   за УПИ ХVІІІ-224 в кв. 392 по плана на гр. Пазарджик

         Заповед № 53 / 11.03.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПР за улица с о.т.о.т. 177-176-175, заключена между квартали 76 и 53 по плана на с. Огняново

       Решение № 32 / 27.02.2014 г. на Общински съвет – Пазарджик за изработване на проест на ПУП-ПРЗ за п.и. 122038,002176,122141,122142 и 002177 в местн. „Цървуланска могила” и п.и. 123163, местн. „Смиленски кладенец” в земл. на с. Мало Конаре

         Заповед № 54 / 14.03.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР   за УПИ ХVІ, ХVІІ, ХХV, ХХІV, ХХІІІ и ХХІІ в кв. 1-инд. зона по плана на гр. Пазарджик

         Заповед № 55 / 19.03.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ   за УПИ ІІІ, ІV, V, ХІІ и ХІV от Парцеларен план на Стопански двор, местн. „Попински път” в земл. с. Гелеменово

           Заповед № 56 / 19.03.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХVІІ-431, І-„За тролейбусни превози” ХІІ-за търговия и услуги , ХІ-7646, за търговия и услуги, Х-7641, за търговия и услуги и ІХ-7640, за търговия и услуги в кв. 36 по плана на гр. Пазарджик