Notices

back

Съобщение относно разрешение за изработване на ПУП

1873

СЪОБЩЕНИЕ

                Община Пазарджик на основание чл. 124 „б” ал. 2 и ал. 4 от ЗУТ съобщава, че се разрешава изработване на ПУП, както следва:      

              Заповед № 58 / 27.03.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-680, търговия и услуги в кв. 70 по плана на гр. Пазарджик

               Заповед № 59 / 27.03.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ   за УПИ ІІІ-519, за читалище в кв. 445 по плана на гр. Пазарджик

              Заповед № 60 / 27.03.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ І-2, за мотел и паркинг, местн. „Три могили” в земл. Мало Конаре

               Заповед № 61 / 27.03.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-107, за мотел и паркинг, местн. „Цървуланска могила” в земл. М.Конаре

               Заповед № 63 / 27.03.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПР за УПИ VІ-детска градина в кв. 14 по плана на с. Ивайло

               Заповед № 64 / 02.04.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПР за УПИ ІІ, ІІІ, ІV, V, ХІ, ХІІ, ХІІІ и ХІV в кв. 62 по плана на с. Ивайло

               Заповед № 65 / 02.04.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПР за „Парк” и улица с о.т. 18-19-20 в кв. 6 по плана на с. Гелеменово

               Заповед № 66 / 03.04.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПР за VІ-453 в кв. 50 по плана на с. Пищигово

               Заповед № 67 / 16.04.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПРЗ за УПИ І-8972 в кв. 123 по плана на с. Пазарджик

               Заповед № 69 / 25.04.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПР и ПЗ за УПИ ХХVІ от Стопанскидвор, местн. „Герметата” в земл. Братаница

               Заповед № 81 / 30.04.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПРЗ за УПИ І-712 и ХVІІІ-713 в кв. 377 по плана на гр. Пазарджик

               Заповед № 82 / 30.04.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПРЗ за УПИ VІІІ-Търговия и услуги и УПИ ІV-Търговия и услуги   в кв. 221 по плана на гр. Пазарджик

                 Заповед № 83 / 30.04.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПРЗ за УПИ ІV-034, Складова база и търговия с промишлени стоки, местн. „Грахорлива дъмга” в земл. Мирянци

                 Заповед № 84 / 30.04.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПРЗ за УПИ VІІІ-45 и ІІ-45 в кв. 8 по плана на Мирянци

                 Решение № 50 / 26.03.2014 г. на Общински съвет – Пазарджик за изработване на проест на ПУП-ПРЗ, ведно с ЕЛ. и В и К схемите към него за п.и. с идентификатор 55155.12.39 в местн. „Атчаир” в земл. на гр. Пазарджик

                 Решение № 51 / 26.03.2014 г. на Общински съвет – Пазарджик за изработване на проест на ПУП-ПРЗ, ведно с ЕЛ. и В и К схемите към него за п.и. с идентификатор 55155.19.37 в местн. „Азмака” в земл. на гр. Пазарджик