Notices

back

Съобщение относно разрешение за изработване на ПУП

1776

СЪОБЩЕНИЕ

               Община Пазарджик на основание чл. 124 „б” ал. 2 и ал. 4 от ЗУТ съобщава, че се разрешава изработване на ПУП, както следва:      

                 Заповед № 114 / 18.07.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-3775 / п.и. 55155.502.509/ и УПИ VІІ-4224,4225 / п.и. 55155.502.512/ в кв. 328 по плана на гр. Пазарджик

               Заповед №   115 / 18.07.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ   за УПИ ІІІ – Производство, търговия и услуги/ п.и. 55155.20.129/ в кв. 5, местност „Якуба” - гр. Пазарджик

              Заповед № 116 / 18.07.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за п.и. 000013, местност „Гуджи дъб” в землището на с Априлци

              Заповед № 118 / 23.07.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ІІ-1258 и ПЗ за УПИ І-1258 и ІІ-1258 в кв. 31 по плана на с. Мало Конаре

               Заповед № 128 / 14.08.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-795, ІІ-795 и ІІІ-795 в кв. 100 по плана на с. Мало Конаре

              Заповед № 133 / 18.08.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV-68, ІХ-69, V-71, VІІІ-71, ІІ-120, VІІІ-58, VІІ-57, VІ-56, ІІІ-121, ІХ-54, местност „мерата в землището на с. Сарая

              Заповед № 134 / 18.08.2014 г. за изработване на проект   на ПУП-ПРЗ за п.и. 000293, местност „Герметата” в землището на с. Братаница

               Решение № 171 от 30 юли 2014 г, от Протокол № 9 на Общ. съвет – Пазарджик за изработване на проект, ведно с Ел. и В и К схемите към него за п.и.006007, местност „Под селото” в землището на с. Говедаре