Notices

back

Съобщение относно разрешение за изработване на ПУП

1806

СЪОБЩЕНИЕ

        

                 Община Пазарджик на основание чл. 124 „б” ал. 2 и ал. 4 от ЗУТ съобщава, че се разрешава изработване на ПУП, както следва:      

                 Заповед № 160 / 20.10.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІІ-Индивидуално комплексно жилищно строителство кв. 3 по плана на с. Ивайло

               Заповед №   161 / 24.10.2014 г. за изработване на проект на ПУП-ПРЗ   за п.и. 014001, местност „татар екин” в землищетона с. Драгор

              Заповед № 162 / 28.10.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП- ПЗ и РУП за УПИ І- Търговия и услуги, УПИ ІІ- Търговия и услуги и УПИ VІІ-Търговия и услуги в кв. 151а по плана на гр. Пазарджик

              Заповед № 167 / 03.11.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ VІІІ-Търговия и услуги и УПИ V-Търговия и услуги в кв. 317 по плана на с. Пазарджик

              Заповед № 168 / 03.11.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ІХ-Търговия и услуги и УПИ Х-Търговия и услуги и УПИ ХІ-Търговия и услуги в кв. 317 по плана на с. Пазарджик

               Заповед № 169 / 03.11.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за УПИ VІ-10,25, УПИ ІV-15 и УПИ ХІ-7 от Парцеларен план на Стопански двор, местн. „Татар екин” в землището на с. Драгор

                 Заповед № 170 / 03.11.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за УПИ VІІІ от Парцеларен план на Стопански двор, местност „Татар екин” в землището на с. Драгор

              Заповед № 172 / 11.11.2014 г. за изработване на проект за изменение   на ПУП-ПР и ПЗ за УПИ VІ-Производствена дейност и услуги и УПИ V.Жилищно строителство, озеленяване в кв. 242а по плана на гр. Пазарджик

               Решение № 205 от 30 октомври 2014 г., взето с Протокол № 11 на Общински съвет – Пазарджик с което се разрешава израбатване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-24 в кв. 107, УПИ І-6,7 в кв. 108 и п.и. 000553,000551,000549,000305 и 000293 от Парцеларен план на Стопански двор-север на с. Говедаре

               Решение № 217 от 30 октомври 2014 г., взето с Протокол № 11 на Общински съвет – Пазарджик с което се разрешава израбатване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ 112009, за производство на ел. енергия от възобновяеми източници ВЕИ / фото-волтаични панели/ и п.и. 109008, 109012,112004 и 112006, местност „Сакарджа” в землището на с. Сбор

             Решение № 218 от 30 октомври 2014 г., взето с Протокол № 11 на Общински съвет – Пазарджик с което се разрешава израбатване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ 001004, за производство на ел. енергия от възобновяеми източници ВЕИ / фото-волтаични панели/ и п.и. 001005, местност „Сакарджа” в землището на с. Априлци