Notices

back

Съобщение относно разрешение изработване на ПУП

2145

СЪОБЩЕНИЕ


         Община Пазарджик на основание чл. 124 „б” ал. 2 и ал. 4 от ЗУТ съобщава, че се разрешава изработване на ПУП, както следва:

        Решение № 113 от 30.05.2013 г., взето с Протокол № 7 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ, ведно с Ел. и В и К схемите към него за п.и. с идентификатор 55155.23.11, местност „Татар Орман” в земл. Пазарджик

         Решение № 114 от 30.05.2013 г., взето с Протокол № 7 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 007031, местност „Сиклюка” в земл. Синитово

         Решение № 115 от 30.05.2013 г. , взето с Протокол № 7 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ, ведно с Ел. и В и К схемите към него за п.и. с идентификатор 55155.23.7, местност „Татар Орман” в земл. Пазарджик

         Заповед № 89 / 06.06.2013 г. за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. с идентификатор 55155.14.69, местн. „Ахмедов гьол” в земл. на гр. Пазарджик

       Заповед № 90 / 06.06.2013 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ   за УПИ ІІ-6, автокъща, складова база и търговия с авточасти /п.и. 032129 и 032130/, местн. „Орта мера” в земл. на с. Ивайло.