Notices

back

Съобщение относно разрешаване изработването на Общ устройствен план на Община Пазарджик.

1871

СЪОБЩЕНИЕ

                                             

                 Община Пазарджик на основание чл. 124 „б” ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 193 от 26 септември 2014 г. , взето с Протокол № 10, Общински съвет – Пазарджик приема заданието по чл. 125 от ЗУТ и опорен план за Общ устройствен план на Община Пазарджик и разрешава изработването на Общ устройствен план на Община Пазарджик.