Notices

back

Съобщение относно публикувана публична покана с предмет: "Светлинна празнична украса в гр.Пазарджик- профилактика и ремонт на съществуващи елементи, доставка на нови, монтаж и демонтаж"

1783

СЪОБЩЕНИЕ
 
ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ
         
Уважаеми Дами и Господа,
   
Община Пазарджик Ви уведомява, че на 13.11.2014 г. в Регистъра на
АОП е публикувана публична покана с предмет: "Светлинна празнична украса в
гр.Пазарджик- профилактика и ремонт на съществуващи елементи, доставка на нови,
монтаж и демонтаж".
 
Прогнозна стойност на поръчката: 125 000 лв. без ДДС.
 
Документацията за участие в обществената поръчка чрез публична покана може да бъде
намерена в профила на купувача на интернет страницата на Община Пазарджик.
 
Отварянето на офертите ще се състои на 25.11.2014 г. от 10:00 часа в сградата на
Община Пазарджик от комисия, назначена от Възложителя.